Anasayfa Makaleler Beşeri Besim Darkot

Besim Darkot

573
0
PAYLAŞ

1903 yılının 16/17 Şubat gecesi, Üsküdar’ın çarşı içinde Uncular Sokağı’ndaki bir evde doğan Mehmet Besim(Darkot) aileye üçüncü çocuk olarak katılır. Babası Mehmet Asaf Bey, annesi Tevhide Safiye Hanımdır.[1] İlköğretimini, İstanbul’da türlü mahalle okullarında almıştır. 1923 yılında okulu bitirince, seçkin öğrencilerin görevlendirildiği uygulama okuluna öğretmen olmuştur. 1923/24 ders yılı başından 1928/29 ders yılının ilk aylarına dek bu uygulama okulunda ilkokul öğretmenliği yapan Darkot, bu hocalığı sürerken, 1925’te üniversitenin(Darülfünun) giriş için bakalorya sınavları açması üzerine bu sınavlara girerek başarılı olur ve böylece bir yandan ilkokul öğretmenliğini sürdürürken, bir yandan da İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü’ne giderek Ali Macit(Arda), İbrahim Hakkı(Akyol) ve Hamit Sadi(Selen) gibi değerli Türk bilginleri ile birlikte Fransız profesörlerden Th. Lefebvre ve E. Chaput’nün de öğrencisi olur.[2] 1928 yılında ise İstanbul Üniversitesi’ni bitirmiştir. Sonrasında  Maarif Vekaleti’nce(Eğitim Bakanlığı) Fransa’ya gönderilmiş, Strasbourg Üniversitesi’nde Coğrafya Lisans ve Cezayir Yüksek Ovaları adlı çalışması ile de yüksek çalışma(etüd) diplomalarını almıştır. 1932’nin yazında yurda dönmüş ve Darülfünun’da müderris yardımcısı(muavini) olarak çalışmaya başlamıştır. Kurak bölgeler yapı bilgisi(morfoloji) konusundaki çalışması ile 1933 yılnda doktor olmuş ve Doğal(Tabii) Coğrafya Müderris Yardımcılığı’na getirilmiştir. Aynı yıl Darülfünun’un üniversiteye dönüştürülmesiyle Türkiye ve Ülkeler Coğrafyası Ana Bilim Dalı’nda(Kürsü) doçentliğe atanmıştır. 1934 Varşova, 1938 Paris Uluslararası Coğrafya Kurultayı’na katılmış, 1940 yılında Türkiye Coğrafyası Profesörlüğü’ne yükselmiştir. 1941-1946 yıllarında İstanbul Öğretmen Okulu Müdürlüğü’nü üstlenmiş, Haydarpaşa Lisesi’nde dersler vermiştir. 1956 yılında ise Türkiye Coğrafyası Ordinaryüs Profesörlüğü’ne getirilmiş, 1973 yılında yaştan dolayı emekli olmuştur. Darkot, coğrafya bölümündeki dersleri dışında Siyasal Bilgiler Okulu’nda Siyasi ve İktisadi Coğrafya dersleri vermiştir. Coğrafya bölümünde kartoğrafya, Türkiye Coğrafyası, Avrupa Coğrafyası, Önasya-Orta Asya, Kuzey Amerika derslerini okutmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, Türkiye İktisadi Coğrafyası, Gazetecilik Yüksek Okulu’nda jeopolitik derslerini vermiştir. Yüksek Ticaret Okulu’nda İktisadi Coğrafya anlatmıştır. 1923-1943 yılları arasında Fiziki Coğrafya ile ilgilenmiştir. 1940 yılından sonra Türkiye şehirlerinin tarihi coğrafyasını çalışmıştır. 1941’de 1. Coğrafya Kurultayı’nda  bölge sınırlarının çizilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Darkot, 1 Nisan 1990’da ölmüştür.[3]

[1] Metin Tuncel, Coğrafya Dolu Bir Hayat: Ord. Prof. Dr. Besim Darkot: Hayatı ve Türk Coğrafyasına Katkıları, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 27, İstanbul, 1992 , s.1-2

[2] Metin Tuncel, Coğrafya Dolu Bir Hayat: Ord. Prof. Dr. Besim Darkot: Hayatı ve Türk Coğrafyasına Katkıları, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 27, İstanbul, 1992, s.3

[3] Ali Yiğit, Harun Tunçel, 100. Yılında  Türkiye’de Coğrafyacılar, Türkiye Coğrafyacı Biyografileri (1915-2015), Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, Sayı:8, Bilecik, 2017,s.49

Türkiye 1. Coğrafya Kurultayı sırasında Besim Darkot, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye bilgi sunarken.

Yapıtları

1926, Cumhuriyet Çocuklarına(Yeni) Coğrafya Dersleri(3. Sınıf). (Cemal Arif[Alagöz]ile), (19. Baskısı 1942) İstanbul.

1926, Cumhuriyet Çocuklarına(Yeni) Coğrafya Dersleri(4. Sınıf). (Cemal Arif[Alagöz] ile), (19. Baskısı 1942) İstanbul.

1926, Cumhuriyet Çocuklarına Coğrafya Dersleri(5. Sınıf). (Cemal Arif[Alagöz] ile), (19.Baskısı 1942) İstanbul.

1927, “Türkiye Coğrafyasına Dair Sualler”(T. Lefebvre’den çeviren) Darülfünun Edb. Fak. Mecm. C: V, S: 4-5, s. 446-485, İstanbul.1927, “Türkiye Coğrafyasına Dair Sualler” Terbiye Mecmuası S: 4, s. 323-363, Ankara.

1928, İlkmekteplerde Coğrafya Muallim Kitabı. İstanbul.

1931, “Tabiat ve İnsan” Terbiye Dergisi. Cilt: IV, Sayfa:33, Ankara.

1931, “Tabiat ve İnsan” Terbiye Dergisi. Cilt: VII, Sayfa:34-35, Ankara.

1934, “Quelques Observations sur l’ovulation Morphologique des Bassins Fermes en Relation avec les Variations du Climat” Cong. Int. Geogr. Varsovie, Tom: II, s. 209-215.

1934, İstanbul Coğrafyası. Burhaneddin Basımevi, İstanbul.

1936, “Memleketimizde Coğrafya Gezintileri” Ülkü Dergisi, Sayı: 44, s. 139-142, Ankara.

1937, “Memleket Coğrafyası Hakkında Bazı Görüşler” Ülkü Dergisi, Sayı: 50, s. 95-100, Ankara,

1937, “Yurdumuzun İklim Tarihinin Son Safhalarına Dair Dair Bazı Görüşler” II. Türk Tarih Kongresi. s. 634-645, İstanbul,

1938, “Boğazların Menşei” Coğrafi Araştırmalar I, s. 1-14, İ. Ü. Yay. No: 62, Edb. Fak. Coğrafya Enst. N: 4, İstanbul.

1938, “Türkiye’de Yakın İklim Değişiklikleri ile İlgili Bazı Morfologi Müşahedeleri” Coğrafi Araştırmalar I, s. 15-27, İ. Ü. Yay. No: 62, Edb. Fak. Coğrafya Enst. N: 4, İstanbul.

1938, “Ege Haliçlerinin Menşe ve Tekâmülü” Coğrafi Araştırmalar I, s. 29-52, İ. Ü. Yay. No: 62, Edb. Fak. Coğrafya Enst. N: 4, İstanbul.

1938, “Kütahya Yaylalarında Yapılan Coğrafi Seyahata Ait Rapor” Coğrafi Araştırmalar I, s. 53-83, İ. Ü. Yay. No: 62, Edb. Fak. Coğrafya Enst. N: 4, İstanbul.

1938, “L’origine des Dètroits” Coğrafi Araştırmalar I, s. 84-89, İ. Ü. Yay. No: 62, Edb. Fak.Coğrafya Enst. N: 4, İstanbul.

1938, “Quelques Observations Morphologiques en Relation avec les Variations Rècentes du Climat en Turquie” Coğrafi Araştırmalar I, s. 89-93, İÜ Yay. No: 62, Edb. Fak. Coğrafya Enst. N: 4, İstanbul.

1938, “Rapport sur un Voyage Entrepris dans la Phrygie Orientale” Coğrafi Araştırmalar I. s. 95, İ. Ü. Yay. No: 62, Edb. Fak. Coğrafya Enst. N: 4, İstanbul.

1938, “Sur l’origine et l’èvolution Morphologique des Estuaires de la Mer d’Egèe” Coğrafi Araştırmalar I, İ s. 93-95,. Ü. Yay. No: 62, Edb. Fak. Coğrafya Enst. N: 4, İstanbul.

1938, “Quelques Observations Morphologiques en Relation Avec Les Variations Re’centes Du Climat En Turquie” Comp. Ran. Cong. Int. Geogr. Amsterdam, Sec, A-F, s. 291-299, Leiden.

1938, İstanbulun Coğrafyası. İstanbul Eminönü Halkevleri Yayını, İstanbul.

1938, Kartoğrafya Dersleri. İ. Ü. Coğr. Enst. Yay. No: 5, İstanbul.

1940-1983, MEB İslâm Ansiklopedisi, C:1-13, İstanbul

1941, “Coğrafi Bakımdan Balıkesir Şehri ve Bölgesi I” Kaynak Dergisi, Sayı: 101, s. 517-521,Balıkesir.

1941, “İlk ve Ortaokul Coğrafya Terimleri Hakkında Rapor” Birinci Coğrafya Kongresi, Raporlar, Müzakereler, Kararlar, Maarif Vekilliği Yayını, s. 138-149, Ankara.

1942, “Coğrafi Bakımdan Balıkesir Şehri ve Bölgesi II” Kaynak Dergisi, Sayı: 113, s. 2-6, Balıkesir.

1942, Türkiye Coğrafyası. Lise III. (1943, 1945, … 1974’de 22. Basılış) Kanaat yay. İstanbul

1943, “Ankara’nın Coğrafyası” 1942-1943 Üniversite Konferansları, s. 297-309, İstanbul.

1943, “Memleketimizin Bazı Ziraat Problemleri” Türk Coğr. Derg. Sayı: 3-4, s. 277-287, Ankara.

1943, “Tunceli Üzerine Coğrafi Görüşler” İstanbul Üniversitesi, III. Üniv. Haftası Elazığ, s. 114- 128, İstanbul.

1943, “Türkiye’de Yağışların Dağılışı” Türk Coğr. Derg. Sayı: 2, s. 137-159, Ankara.

1943, “Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Arasında Yukarı Fırat Bölgesi” İst. Üniv. III. Üniv. Haftası Elazığ, s. 225-268, İstanbul.

1944-1949, Aylık Ansiklopedi, C: 1-5, İstanbul.

1944, “Türkiye’de Sıcaklık Derecesinin Dağılışı” Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 1, s. 23-35, Ankara.

1945, Ekonomik Coğrafya. MEB İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Yay. No: 114, İstanbul.

1947, “Gaziantep Coğrafyasına Ait Notlar”(H. Louis ile) Başpınar Dergisi, Sayı: 90-91, s. 6-8, Gaziantep.

1947, Kartoğrafya Dersleri. (2. Baskı) İ. Ü. Coğr. Enst. Yay. No: 5, İstanbul.

1949, Avrupa Coğrafyası. Birinci Kitap, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Neşriyatı: 12, İstanbul.

1951, “Türkiye Coğrafyasının Kuruluşuna Bir Bakış” İ. Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 1, s. 59-62, İstanbul.

1951, “Aksu Batısında Antalya Traverten Taraçaları”(S. Erinç ile) İ. Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2, s. 56-65, İstanbul.

1952, Coğrafya İlkokul Sınıf 5. Okul Kitapları Ltd. İstanbul.

1952, Doğu Üniversitesi Hakkında Rapor.(H. Ongunsu, İ. Cıvaoğlu, A. Türkmen ile) MEB Basımevi, İstanbul.

1953, “Çanakkale Boğazının Coğrafyası” İstanbul Üniversitesi Üniversite Haftası Konferansları; Çanakkale, s. 87-95, İstanbul.

1953, “Sur le Pleistocene des Environs d’Antalya, Turquie”(mme Chaput ile) Comp. Rendus des Seances de l’Acad. Le Science: 236, s. 2259-2260.

1954, “Türkiye’de Nüfus Hareketleri” İ. Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 5-6, s. 3-22, İstanbul.

1954, “Güneybatı Anadolu’da Coğrafi Müşahedeler”(S. Erinç ile) İ. Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5-6, s. 179-196, İstanbul.

1954, “Observations Geographiques dans le Sud-Ouest de l’Anatolie”(S. Erinç ile) İ. Ü. Geo. Inst. Review, Sayı: 1, s. 149-167, İstanbul.

1954, Balkan Yarımadası Haritası. Fiziki, 1:1. 000. 000 Ölçekli. Kanaat Kitabevi Yayını, İstanbul.

1955, “Sur les Mouvements Demographiques en Turquie” İ. Ü. Geo. Inst. Review, Sayı: 2, s. 37-44, İstanbul.

1955, “Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Hakkında” Türk Coğr. Derg. Sayı: 13-14, s. 141-150, İstanbul.

1955, Türkiye İktisadi Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yay. No: 80, İstanbul.

1956, “Altıncı Genel Nüfus Sayımı” Türk Coğrafya Der. Sayı: 15-16, s. 85-103, İstanbul.

1957, Kartoğrafya Dersleri. (3. baskı), İst. Üni. Coğr. Enst. Yay. No:5, İstanbul

1958, “Kâtip Çelebi-İbrahim Müteferrika ve Sema Hareketleri” Coğrafi Araştırmalar II, s. 5-19, İ. Ü. Yay. No: 759, Coğrafya Enst. Yay. No: 21, İstanbul.

1958, “Sema Hareketleri ve Doğu Âlemi” İ. Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 9, s. 1-10, İstanbul.

1959, “Malazgirt’in Coğrafyası” Tarih Coğrafya Dünyası Dergisi, C: 1, Sayı: 6, s. 420, 423, 425, 427, İstanbul.

1959, “Paris Havzasının Morfolojisi Üzerine Yeni Düşünceler” İ. Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 10, s.52-65, İstanbul.

1959, “Yeni Morfoloji El Kitapları” İstanbul Üniv. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 10, s. 151-153, İstanbul.

1960, Ekonomik Coğrafya. İst. Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu. Yay. No:14, (202 s. )

1960, Asya Siyasi Haritası. Kanaat Yayınları, İstanbul.

1960, Avrupa Siyasi Haritası. Kanaat Yayınları, İstanbul.

1960, Balkan Yarımadası Haritası. Kanaat Yayınları, İstanbul.

1960, Türkiye Duvar Haritası(Fiziki, 1:800.000 Ölçekli), MEB Yay, İstanbul.

1961, “La Geographie Administrative” İ. Ü. Geo. Inst. Review, Sayı: 7, s. 19-23, İstanbul.

1961, “Türkiye’nin ‘İdari Coğrafyası’ Üzerinde Düşünceler” İ. Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 12, s.35-46, İstanbul.

1961, “Türkiye’nin Nüfus Hareketleri Üzerine Yeni Gözlemler” Türk Coğr. Derg. Sayı: 21, s. 1-14, İstanbul.

1963, “Beş Yıllık Kalkınma Planı Üzerine Düşünceler” İ. Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13,s. 1-13, İstanbul.

1963, Resimli Modern Atlas. Novara, İtalya,

1963, Türkiye İktisadi Coğrafyası. İ. Ü. Yay. No: 1001, İktisat Fak. Yay. No: 139,(Genişletilmiş üçüncü baskı) İstanbul.

1964, “Bolu” Çele Dergisi S: 17, s. 8-10, Ankara.

1964, “Edirne: Coğrafi Giriş” İçinde: Edirne’nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, s. 1-12,

Türk Tarih Kurumu Yayınları Dizi: VII; S: 43. Ankara

1964, Atlaslı Coğrafya Ansiklopedisi. (Diğerleri ile) Arkın Yayınevi. İstanbul.

1966, “Türkiye’de Coğrafi Bölgelerin Teşkilinde Kriterlerin Araştırılması” İTÜ Şehircilik Konf. (1963-1964), s. 31-47. İstanbul.

1966, “Türkiye’nin ‘İdari Coğrafyası’ Üzerinde Düşünceler” Türk İdare Dergisi, Sayı: 289, s. 78-90, Ankara.

1967, “Şehir Ayrımında Nüfus Sayısı ve Fonksiyon Kriterleri” İ. Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 16, s.3-8, İstanbul.

1967, Türkiye Coğrafyası. Ortaokul 3. (19. Basım) Kanaat yay. , İstanbul

1969, Akdeniz Bölgesi. İst. Üni. Edb. Fak. Teksir Ders Notu, İstanbul

1969, Avrupa Coğrafyası Cilt 1(3. baskı), İst. Üni. Coğr. Enst. Yay. No:12, İstanbul

1972, Türkiye İktisadi Coğrafyası. 5. Baskı, İ. Ü. Yayınları No: 1307, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 51, İstanbul.

1973, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi. İst. Üni. Edb. Fak. Teksir Ders Notu, İstanbul

1973, Türkiye Coğrafyası, Ortaokul 3. (19. Basım) Kanaat yay. , İstanbul

1974, “Doğu Anadolu’nun Coğrafi Özellikleri” Atatürk Üniv. Edebiyat Fak. Araşt. Derg. Sayı: 5, s. 111-118, Erzurum.

1974, Türkiye Coğrafyası. Ortaokul 3 (21. Basım) Kanaat yay. , İstanbul

1976, Karadeniz Bölgesi. Atatürk Üni. Edb. Fak. Arşt. Enst. Ders Notları Yay. No: 21, Erzurum

1978, Ege Bölgesi Coğrafyası. (M. Tuncel ile) İ. Ü. Coğr. Enst. Yay. No: 99, İstanbul.

1980, Modern Büyük Atlas. (Giuseppe Motta ile (Daha sonra 1983, 1988, 1991 baskıları). Arkın Yayınları. İstanbul.

1981, Marmara Bölgesi Coğrafyası. (M. Tuncel ile) İ. Ü. Yayınları No: 2510, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 118, İstanbul.

1988, Ege Bölgesi Coğrafyası. (M. Tuncel ile) (2. Baskı) İ. Ü. Edb. Yay. No: 2365, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 99, İstanbul.

1993, “Edirne: Coğrafi Giriş” İçinde: Edirne’nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı. s. 1-12,(2. Baskı). Türk Tarih Kurumu Yayınları Dizi: VII; S: 43. Ankara.

Kaynakça

  • Yiğit. A, Tunçel. H, 2017, 100. Yılında Türkiye’de Coğrafyacılar, Türkiye Coğrafyacıları Biyografileri (1915-2015), Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, Sayı:8 ,s. 49-58.
  • M, 1992, Coğrafya Dolu Bir Hayat: Ord. Prof. Dr. Besim Darkot: Hayatı ve Türk Coğrafyasına Katkıları, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 27, s.1-14

BİR YANIT BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı buraya giriniz